Parking S.M. Chemik


KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA OTWARTEGO GARAŻU WIELOSTANOWISKOWEGO DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. ROWECKIEGO W POLICACH

inwestor: S.M. Chemik w Policach

Kontekst

Teren inwestycji obejmuje działkę 2061/14, oraz część działki 2087/19 użytkowane obecnie jako otwarty parking. Parcela znajduje się pośród zabudowy wielorodzinnej, lecz od północy sąsiaduje z silnie zadrzewionymi terenami z zabudową jednorodzinną. Teren objęty jest Uchwałą nr XXI/165/08 Rady Miejskiej w Policach z dnia 26 Marca 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pn.: Kwartały: Kresowa i Mazurska, który w obrębie opracowania przewiduje powstanie parkingu dla samochodów osobowych. Linie zabudowy dla budynku definiuje odstępstwo uzyskane przez inwestora dotyczące odległości miejsc postojowych w ilości powyżej 60 od granicy działki. W wyniku realizacji inwestycji istniejący parking obsługiwany byłby przez tylko jeden z dwóch obecnie istniejących wjazdów.

Forma i funkcja

Obrys budynku stanowi równoległobok o kącie pochylenia zdeterminowanym przez kąt między południową granicą działki przy wjeździe z ul. Roweckiego a jej wschodnią granicą równoległą do sąsiadującego budynku wielorodzinnego. Ograniczona nieprzekraczalnymi liniami zabudowy i granicą terenu elementarnego proponowana powierzchnia zabudowy garażu wynosi 1808m2. Wewnętrzny układ komunikacyjny zaprojektowano w formie prostokątnej wydłużonej spirali podnoszącej się o pół kondygnacji z każdym pokonanym poziomym odcinkiem wzdłuż dłuższego boku parkingu. Po bokach wewnętrznej jezdni o szerokości 6m (wobec wymaganej przepisami minimalnej szerokości 5m) usytuowano prostopadle miejsca postojowe poprzedzielane słupami zgodnie z przyjętą siatką konstrukcyjną. Rampy zjazdowe łączące kolejne półpoziomy odpowiadają za ruch kołowy w górę jak i w dół budynku. Wjazd i wyjazd usytuowany jest w południowo-zachodnim narożniku budynku w oddaleniu od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej. Zaprojektowano łącznie 244 miejsca postojowe na czterech kondygnacjach, w tym 5 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Za pionowy ruch pieszy jak i ewakuację odpowiadają dwie klatki schodowe usytuowane po przeciwległych krótszych bokach budynku. Z obu klatek przewidziano wyjścia bezpośrednio na zewnątrz budynku. W klatkach schodowych umieszczono dźwigi osobowe o przelotowych kabinach o wymiarach 1,1×1,4m. Ze względu na ograniczenie wysokości budynki do 10m, obsługa komunikacyjna pieszych z ostatniego poziomu parkingu (3.5) na poziom 3 odbywa się schodami otwartymi (w przeciwnym razie strop nad klatką schodową znajdowałby się na wysokości ok 11,5m. Elementy wyniesione powyżej 10m wysokości budynku to urządzenia techniczne: panele fotowoltaiczne na podkonstrukcji oraz nadszybia dźwigów.)

Jako główną konstrukcję przewidziano konstrukcję żelbetową w formie słupów i monolitycznych płyty stropowych o wysokości w świetle kondygnacji 2,2m i wysokości kondygnacji brutto 2,5m. W wyniku tego pozostaje 0,3m wysokości płyt stropowych z uwzględnieniem spadków posadzki do wpustów kanalizacji deszczowej. Przy niekorzystnych wynikach obliczeń konstrukcji w toku wykonywania projektu budowlanego możliwe jest obniżenie poziomu 0 posadzki o wartość do 0,6m względem poziomu terenu w celu uzyskania dodatkowych 15cm wysokości na kondygnację. Krawędzie płyt stropowych ograniczone zostaną obrzeżami o wys. min. 3cm.

Z monolityczną i masywną w wyrazie konstrukcją główną budynku kontrastuje ażurowe poszycie elewacji. W niniejszej koncepcji zaproponowano fasadę z powlekanych teksturą drewna kształtowników aluminiowych (ewentualnie belek z modrzewia syberyjskiego zakładając jako akceptowalny efekt naturalnego starzenia się drewna pod wpływem warunków atmosferycznych), niemniej możliwości w kwestii poszycia fasady są niemal nieograniczone, o ile zapewniona zostanie odpowiednia przezierność elewacji. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi fasada wielostanowiskowego garażu otwartego powinna zapewniać min. 35% powierzchni otwartej. Zamiennie poszycie elewacji mogą stanowić blachy perforowane, siatki stalowe, płyty elewacyjne itp. Ciężar poszycia na konstrukcje żelbetową przenosi zabezpieczona antykorozyjnie konstrukcja stalowa.

Wjazd do budynku zaakcentowany jest fragmentem elewacji wykończonym płytami elewacyjnymi (HPL / Rockpanel / włoknocement). Ten sam materiał zastosowano na zewnętrznej obudowie klatek schodowych pozwalając na dyskretną zmianę rytmu poziomych podziałów elewacji wynikających z zastosowania półpoziomów.